NADA: Poslanici da se ponašaju kao predstavnici naroda, a ne banaka

NADA
03. Jul 2021.
NADA: Poslanici da se ponašaju kao predstavnici naroda, a ne banaka

Koalicija NADA (POKS, DSS i 19 udruženja građana) poziva poslanike Odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo Narodne skupštine Republike Srbije da u ponedeljak odustanu od "autentičnih tumačenja" zakona čijim bi usvajanjem stali na stranu bankarskog kartela a protiv više desetina hiljada građana kojima su banke nezakonito naplaćivale troškove obrade kredita. 

Podvlačimo da je prema članu 3. Ustava RS „Vladavina prava osnovna pretpostavka Ustava i počiva na neotuđivim ljudskim pravima“, te da se vladavina prava, između ostalog, ostvaruje podelom vlasti na izvršnu, sudsku i zakonodavnu, nezavisnošću sudske vlasti i povinovanjem vlasti Ustavu i zakonu.  

Potpuno je neprihvatljivo da posle nekoliko godina vođenja sudskih postupaka oštećenih građana protiv banaka koje su nezakonito naplaćivale troškove obrade kredita Narodna skupština pristupi autentičnom tumačenju odredbi članova 1066 stav 2 Zakona o obligacionim odnosima, 41 stav 1 i 2 i člana 43 stav 2 i 3 Zakona o zaštiti potrošača i člana 17 stav 1 Zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga koje su sudovi imali u vidu pri donošenju presuda na štetu banaka.

Zakon o obligacionim odnosima primenjuje se više od 42 godine. Primenjuju ga svi sudovi u našoj zemlji, a Odbor za ustavna pitanja odredbu člana 1066 stav 2 ZOO tumači suprotno već donetim, pravnosnažnim i izvršnim sudskim odlukama i suprotno stavu Vrhovnog kasacionog suda Srbije.

Eventualno autentično tumačenje koje bi bilo u suprotnosti sa već donetim sudskim presudama i stavom Vrhovnog kasacionog suda, a što je očigledna namera skupštinske većine, prouzrokovalo bi nesagledivu štetu stotini hiljada građana i njihovim porodicama, a pravosudni sistem bi bio temeljno uzdrman.